+36 20 975 3162 ingatlan@illich.hu

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

Az Illich Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.illich.hu honlap üzemeltetése során a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Amikor a honlapunk látogatásával összefüggésben személyes adatokat oszt meg velünk, vagy személyes adatokhoz jutunk Önről, az adatokat ezzel a Tájékoztatóval összhangban használjuk fel. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

Ön a honlap használatával elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben nem fogadja el a Tájékoztatóban foglaltakat, úgy kérjük, hagyjon fel a honlap látogatásával.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: felhasználó/érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve: Illich Ügyvédi Iroda

Az Adatkezelő székhelye:1037 Budapest, Szépvölgyi út 113.
Weblap: www.illich.hu

Az Adatkezelő elektronikus levelezési címe: iroda@illich.hu
Az Adatkezelő telefonszáma: +36-1-336-0702
Az Adatkezelő nyilvántartási száma: 3311, Budapesti Ügyvédi Kamara
Az Adatkezelő adószáma: 18022751-2-41

 1. Fogalmak:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül az Illich Ügyvédi Iroda. Az Adatkezelő a honlap üzemeltetője.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.illich.hu weboldal, és aloldalai.

Felhasználó/Érintett: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és személyes adatát az Adatkezelő kezeli.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban azáltal, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó elvek:

Az Adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

–       a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezelje („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

–       a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

–       a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

–       gondoskodjon róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

–       a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

–       a személyes adatokat oly módon kezelje, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 1. Kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és őrzési ideje

Az adatok felhasználásának céljától függően az adatok kezelésének jogalapja lehet az Ön hozzájárulása vagy a mi jogos érdekünk (hogy biztosítsuk az Ön által használt eszközök – webhelyeink/alkalmazásaink/eszközeink – védelmét és biztonságát, valamint megfelelő működését és folyamatos fejlesztését), továbbá az adatkezelés jogalapja lehet szerződés vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése. Minden egyes adatkezelés esetén tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait milyen jogalappal kezeljük.

Abban az esetben, amikor az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, az mindenkor az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján történik, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során általunk kezelt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön, mint érintett felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, azonban a GDPR alapján az Adatkezelő a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, – további külön hozzájárulás nélkül, a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

Az önkéntes hozzájáruláson értendő az a magatartás is, amellyel Ön a Honlap használatával elfogadja, hogy Önre nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Tájékoztatót is, automatikusan vonatkozik.

 

Az Ön által megadott adatokért a felelősség Önt terheli, adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az Ön által megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelésről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról további részleteket az alábbiakban találhat.

4.1. A honlap látogatói adatainak kezelése

A honlapra történő belépés során a honlapot kiszolgáló szerveren technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett látogató (felhasználó) külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve a kilépéskor automatikusan naplózza.

A rendszer ezeket az adatokat a működés biztonságához szükséges legrövidebb – jellemzően 1 napnál rövidebb – ideig kezeli, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a tárhelyszolgáltató a honlap működésének biztosítása, ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: IP cím

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított legfeljebb 7 nap.

4.2. Kapcsolatfelvételi/konzultációs űrlap kitöltése során megadott adatok

A kapcsolatfelvételi/konzultációs űrlap kitöltése során a Felhasználó az űrlapon feltüntetett személyes adatait adhatja meg saját elhatározásából az Adatkezelő részére.

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.

4.3. A honlap használata során sütik (cookie-k) alkalmazása

 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat csomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Az alkalmazott “sütik” típusai:

“munkamenet sütik”

A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén, a honlap elhagyásával vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a jogszabályoknak megfelelően történik.

Az ilyen cookie-k által tárolt adatok nem “gyűjtenek” személyes adatokat marketing, analitika, stb. célokra, kizárólag a honlap alapvető működéséhez szükségesek.

Cookie neve / Típusa Szolgáltatja Kezelt adatok köre Célja Érvényesség (adatkezelés időtartama)
CookieConsent WordPress A funkciók használatához szükséges. A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak/1 nap

“használatot támogató sütik”

Ezek a “sütik” lehetővé teszik, hogy honlap megjegyezze, hogy a felhasználó milyen működési módot választott (pl. nyelv, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia.

Cookie neve / Típusa Szolgáltatja Kezelt adatok köre Célja Érvényesség (adatkezelés időtartama)

wp-settings-{X}

HTTP cookie

WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
wp-settings-time-{X} HTTP cookie WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
gdpr[allowed_cookies] HTTP cookie WordPress Elfogadás ténye. A rendszer működéséhez szükséges feltételek elfogadása 1 év
gdpr[consent_types] HTTP cookie WordPress Elfogadás ténye. Ez a süti tárolja, hogy mely feltételeket fogadja el a felhasználó 1 év

gdpr[privacy_bar]

HTTP cookie

WordPress Elfogadás ténye. Akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó megismerte és elfogadta a cookie-król szóló értesítési sávot. 1 év

“célzott hirdetés sütik”

A “célzott hirdetés sütik” használatának célja, hogy kiválasztásra kerüljenek a felhasználót leginkább érdeklő, vagy számára fontosnak tűnő hirdetések és azok jelenjenek meg honlapunkon. Ezen sütik teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók – köztük a Google – a felhasználó honlapon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználó által használt más webhelyeken.

Ezek a sütik nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy a felhasználó melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ezen a linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

Cookie neve / típusa Szolgáltatja Kezelt adatok köre Célja Érvényesség
(adatkezelés időtartama)
Google Analytics
_ga
HTTP cookie
Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika 2 év
Google Analytics
_gat,
HTTP cookie
Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika Böngésző bezáráskor törlődik
Google Analytics
_gid
HTTP cookie
Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika 1 nap
1P_JAR
HTTP cookie
Google Ez a cookie gyűjti a weboldalak statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 1 hónap
APISID
HTTP cookie
Google Google plus likeolás és megosztással kapcsolatos cookie, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 2 év
CONSENT
HTTP cookie
Google Google maps-hez szükséges cookie-k, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 20 év
HSID
HTTP cookie
Google A felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására használjuk. Ennek a cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. A google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 2 év
NID
HTTP cookie
Google Ez a cookie segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [[link] Anonim statisztika 6 hónap
SAPISI
HTTP cookie
Google Google plusz like-olás és megosztás lehetősége, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 2 év
SID
HTTP cookie
Google Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Biztonsági cookie 3 hónap
SIDCC
HTTP cookie
Google Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Biztonsági cookie 3 hónap
SSID
HTTP cookie
Google Google térkép adatok mentésére szolgál, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 2 év

Cookie beállítások

A honlap az alábbi szolgáltatók “célzó- és hirdetési sütijeit” használja:

“web-statisztika sütik”

Az Adatkezelő a “web-statisztika sütik” segítségével információt gyűjt arról, hogy a felhasználók, hogyan használják a honlapot. A sütik használatának célja a honlap felhasználók igényeinek megfelelő fejlesztése. A “sütik” használatával nyomon követhető, hogy a honlapot hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek.

A honlap Google Tag Manager, Google Analytics analitikai célú sütijeit használja, amely információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják a felhasználók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, web analitikai mérések, a honlap látogatása során annak működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, felhasználói igények mérése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az oldalon töltött idő.

Az adatkezelés időtartama: a fentiekben jelzettek szerint (a munkamenet sütik a honlap elhagyásával vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek).

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Hozzájárulás a cookie-k használatához

 

A honlap betöltése során egy felugró ablakban kérünk hozzájárulást Öntől a cookie-k telepítéséhez. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, csak a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-kat telepítjük az Ön berendezésén.

 

Hogyan tudja a cookie-k használatát szabályozni?

 

Ön egyrészt a honlap adatvédelmi központjában tudja szabályozni az oldalon használt cookie-k működését.

A fentiek mellett pedig a böngészője beállításával is tudja szabályozni a cookie-k használatát.

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát.

A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját az alábbi weboldalak ismertetik:

 

4.4. Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő jelen van a Facebook közösségi portálon, valamint más
közösségi oldalakon is (LinkedIn/Instagram). Az ezeken az oldalakon elhelyezett tartalmak elsődleges célja az Adatkezelő tevékenységének bemutatása, a honlapon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldalak segítségével az érintettek tájékozódhatnak a legújabb eseményekről, aktualitásokról.

Az Adatkezelő tevékenysége során a közösségi oldalakon, a közösségi oldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a közösségi oldalának a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése céljából kezelheti a Facebook/Google+/Twitter/LinkedIn/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált azon érintettek nevét, illetve publikus adatait, akik a közösségi oldalakon „kedvelik” az Adatkezelő közösségi oldalát. Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett ezen a fórumon, azaz a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás

 

Az adatkezelés jogalapja: a közösségi oldalakon belül és az azokon keresztül, az Adatkezelővel  történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követéséhez, kedveléséhez.

Az érintettek köre: azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, vagy azok tartalmát követik, megosztják, vagy kedvelik.

A kezelt adatok köre: név, egyéb publikus, az érinett által megadott adatok, e-mail cím

Az Adatkezelő az egyik közösségi oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az adott közösségi portálra vonatkozó szabályok szerint. Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről, az adatok forrásáról, azok kezeléséről, az átadás módjáról, és jogalapjáról  tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat. Az erre vonatkozó adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.

4.5. A honlappal összefüggő további adatkezelések

 

A honlapon megjelenő természetes személyek neve, képmása vagy más személyes adata kezeléséről az Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt az érintetteknek, ideértve a szükséges hozzájárulás kérést is, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatóak meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 • az arra feljogosították számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és a hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha ezt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a

 • titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységekre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

–    az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

–    az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

–    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

A honlap tartalmazhat partnerhálózataink, hirdetőink webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal.

Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok megadásával kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen információkat.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók

6.1. Általános elvek

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részre – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett adatközlő beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.2. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Tárhelyszolgáltató:

MAXER HOSTING Kft.

9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.

info@maxer.hu

6.3. Külső szolgáltatók

 

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére.

 

Belépést könnyítő külső szolgáltatók:

Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Az Adatkezelővel együttműködő, regisztrációt vagy belépést könnyítő külső szolgáltató: Facebook Inc.

Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google LLC.

Testreszabott üzenetküldést biztosító külső szolgáltatók:

Az Adatkezelő együttműködik olyan külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szolgáltatások keretében általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen felhasználó által használt csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse. A külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, illetve a felhasználónak a külső szolgáltató honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Egyéb külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a honlaphoz / szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ezáltal a felhasználókról vagy a honlapokon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyek esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Inc., Google LLC, Instagram LLC., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 1. Az érintettek jogai

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Erről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az iroda@illich.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A kérelmének kezeléséhez az Adatkezelő Önt személyazonosságának igazolására kérheti. A tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Önt a következő jogok illetik meg:

Jogai Lényeges tartalma
A tájékoztatás joga Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat szerezzen személyes adatainak felhasználási módjáról és jogairól, melyeket a jelen Tájékoztatóban ismertetünk.
A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A nyilvánvalóan megalapozatlan, túlzott vagy ismétlődő kérelmekre nem válaszolunk.

A helyesbítés joga Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez/ elfeledtetéshez való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult a személyes adatainak törléséhez. Ez nem abszolút jog, mivel vannak olyan esetek (például a jogi kötelezettség teljesítése), amikor jogosultak vagyunk a személyes adatok megőrzésére.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A hozzájárulás alapú adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulás tetszőleges időpontban történő visszavonásának joga

Ha az adatainak feldolgozása hozzájáruláson alapul, visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét. Fentebb megtalálhatja, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul-e.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogos érdekeken alapuló feldolgozással szembeni kifogás joga Ha az adatainak feldolgozása jogos érdeken alapul, bármikor visszavonhatja hozzájárulását azok feldolgozásához. Fentebb megtalálhatja, hogy a feldolgozás jogos érdeken alapul-e.
A felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás joga Önnek jogában áll felvenni a kapcsolatot az országának adatvédelmi hatóságával és bírósághoz is fordulhat annak érdekében, hogy panasszal élhessen az Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával szemben. Lépjen bátran kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken, mielőtt panaszt nyújtana be az illetékes adatvédelmi hatóságnál.
Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
A korlátozás joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

–         Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

–         az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–         az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

–         Ön tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

A Cookie-k (sütik) kikapcsolásának joga

Ön jogosult a sütik kikapcsolására. Az internetböngészők általában alapértelmezés szerint a sütik elfogadására vannak beállítva, de a böngésző beállításainak módosításával egyszerűen módosíthatja ezt.

Számos süti a honlapok/alkalmazások használhatóságának vagy funkcionalitásának javítására szolgál; a sütik letiltása ezért megakadályozhatja a honlapok /alkalmazások bizonyos részeinek elérését.

Ha korlátozni szeretné a beállított összes sütit (amelyek meggátolhatják a honlap bizonyos részeinek használatát), akkor ezt a böngésző beállításai között teheti meg. Ennek módjáról a böngészőben található Súgó funkció adhat tájékoztatást. További információkért kérjük, tekintse meg az alábbi hivatkozáson található információkat:

https://www.aboutcookies.org/;

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. A határidő kivételesen 2 hónappal meghosszabbítható, melyről az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. Adatőrzés

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait csak addig őrzi meg, ameddig szüksége van rá arra a célra, amelyre személyes adatait tárolja.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Az automatikusan rögzített IP címeket a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tároljuk.

Annak érdekében, hogy megfeleljünk egyes jogi vagy hatósági kötelezettségeinknek, valamint hogy lehetővé tegyük jogaink kezelését (például bírósági követeléseink érvényesítésére), illetve statisztikai vagy történeti célokra, egyes személyes adatok további megőrzésére kerülhet sor. Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak használatára, azokat eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból, vagy olyan mértékben anonimizáljuk, hogy az Ön személyazonossága azokból már nem határozható meg.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a holnapot felkereső felhasználók honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások a honlapra látogatóval szemben az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba.  Ön a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

 1. Kapcsolat és jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, hogy bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő jelen Tájékoztató I. pontjában megadott e-mail címén vagy telefonszámán vegye fel a kapcsolatot velünk.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Verzió 1

Budapest, 2021. június 16.